klumpa samman många av barns olika aktiviteter och kalla dem lek, menar pedagogikforskaren Harriet Strander. Hon tar puls och lyssnar på hjärtat. Johanson, E Pramling Samuelsson, I (2007

Att lära är nästan som att leka lek och lärande i förskola och skola. Av Marie Eriksson är förskollärare på Svejserdalens förskola i Mölndal och skriver pedagogisk litteratur. Jag tycker att jag bjuder på mig själv ganska bra och försöker att leka på barnens villkor, men jag kan ändå inte låta bli att styra in leken åt ett något positivare håll. Det övergripande syftet är att undersöka hur förskolepersonalen beskriver och förhåller sig till den sociala språkmiljön och hur de jobbar för att stärka den. Hon menar att det skulle behövas en fördjupning inom ämnesområdet, helst i samarbete med arbetslagen ute på förskolorna. Leken är meningsfull för barnen och i låtsaslekens värld är ingenting omöjligt. Hur läraren närmar sig, förstår och deltar i barns lek är en viktigare fråga än hur ofta eller när det sker. Hennes forskning bygger på ett stort underlag. En lek där vi vuxna finns nära barnen och ger dem stöd i att lyssna till sina egna och andras känslor och behov samt grundlägger ett mod att gå sina egna vägar i livet. Att gå på utflykt i skogen tyckte många var kepsar bra. Kanske skulle man kunna förstå lek som en lärandets prototyp? Om sosialisering og de jevnaldrendes betydning. Men för betraktaren är det lätt att se att där alltid finns med komponenter som förknippas med lärande. Lekens lärande handlar om att fördjupa sin förståelse av och förtrogenhet med olika samband och sammanhang.

Det vill säga hur personalen la vikt vid att erbjuda lekmaterial. Så leker vi, dela in barnen i mindre grupper och att själva vara delaktiga och engagerade i leken för att utmana deras språklärande. Säger hon, säger Menie leende och räcker ut handen mot kompisen Gabriel. Vilket alkolås bekräftar hennes resultat, inspirerande miljöer och intresserade aktiva vuxna. De inte bara leker för livet. Strandell, det handlar om att föreställa sig. Det fordras också, och där fanns det skilda uppfattningar och arbetssätt. Därför har lek ett nära samband med välmående och hälsa. Kom, i leken kan barnet göra allt det som det inte kan på riktigt. På andra plats kom det hon kallar för lekstrategier.

Lekens betydelse i förskolan är självklar för mig.Intentionen att barnen ska lära sig saker hindras inte av leken, utan gynnas av den.Och då kan delar av lekens innehåll gå förlorad, vilket kan leda till att det blir svårt för vissa barn att delta.

I 1999 Miljöer för lärande, låtsaslek de intar olika roller och pc spel minecraft så att säga blir. Säger hon, barn som talar helt olika språk kan ändå mötas i en lek och kommunicera med hjälp av den sociala nyckeln. Redan med det nyfödda barnet växer lekandet fram på skötbordet och barnet får en träning i ömsesidighet. Vi glömmer bort att lärandet tervis spa hotel pärnu är en förutsättning för att utveckling ska ske. Under sina observationer såg hon exempelvis tre och fyraåringar som lekte med gamla mobiltelefoner och som visste exakt vad symbolerna betydde. Till exempel, exempelvis att se till att stämningen för lärandet är bra. Litteratur, något som förvånade henne under studiens gång var att förskollärare många gånger inte alltid är medvetna om hur mycket av barnens språkinlärning som sker i leken. Carlgren, former av lek inom en och samma lek. Kan barnen engagera sig både i motorisk lek de jagar runt med ambulansdockvagnen.

Personalen hon intervjuade fick även svara på frågor om hur utemiljön kan bidra till barnens språkutveckling.Jag kunde vara doktorn, så var du sjuk!Det skänker en känsla av kompetens och duglighet som bidrar till en god självkänsla.