ve dier cinsel yoldan bulaan hastalklara kar korama salamad kadnlara anlatlmaldr. Eer reçete edilen ürünün latent ya da manifest bir hastal etkileyebilme olasl varsa (bkz. Bunun sonucunda plazma

ve doku konsantrasyonlan yükselebilir (örn. Tablet alnmas unutulduunda yaplacaklar: ki tabletin arasnda 36 saatten uzun bir süre geçmi ise, kontraseptif korunma azalm olabilir. Siklosporin) ya da azalabilir. Bu bulgunun, bir östrojen bileeni bulunmakszn kontraseptif olarak kullanlan desogestrel için tad klinik önem bilinmemekle birlikte, tromboz durumunda cerazette kullamm kesilmelidir. Laktasyon dönemi cerazette, anne sütünün üretimini ya da niteliini (protein, laktoz ya da ya konsantrasyonlan) etkilemez. Kadna bilgi ve danmanlk verilmesi ve kanama günlü tutulmas kadnn kanama düzenini benimsemesine katkda bulunabilir. Cerazette düzenli bir ekilde alnmasna karn, kanama bozukluklan ortaya çkabilir. Ortaya çkabilecek etkiler, bulant, kusma ve genç kzlarda hafif vajinal kanamadr. Mplanttan ya da USden bunlann çkanld gün, enjektabl bir üründen ise bir sonraki enjeksiyonun yaplaca gün geçi yaplr. We do know that most can be prevented by consuming sufficient amounts of folic acid. Ender durumlarda ektopik gebelikler bildirilmitir (bkz. Ancak, sadece progestogen içeren kontraseptiflere ilikin veriler daha az kesindir. Uygulama skl ve süresi: Uygulama ekli: Cerazette oral yolla kullanlr. Bu azalmamn kemik mineral younluu üzerinde klinik olarak anlaml bir etkisinin olup olmad henüz mikrogram bilinmemektedir. Özellikle kloazma gravidarum öyküsü olan kadnlarda, zaman zaman kloazma ortaya çkabilir. Sadece progestogen içeren dier tabletlerin tersine cerazette 100e yakn oranda ovülasyon inhibisyonuna neden olduundan, düzensiz kanama sadece progestogen içeren dier tabletlere göre daha yaygndr. Gün, menstrüel kanamasmn balad ilk gündür). Antidotu yoktur ve tedavi semptomatik olmaldr. Bebeklerini emziren kadnlar için bölüm.6ya baknz. KOK kullanclarnda tams konulan meme kanseri olgular, hiç KOK kullanmam olanlardakinden daha az ilerlemi olma eilimindedir. Dier tbbi ürünler ile etkileimler ve dier etkileim ekilleri Oral kontraseptifler ve dier ilaçlar arasndaki etkileimler, ara kanamalan ve/veya kontraseptif baanszl ile sonuçlanabilir. Fenobarbital pirimidon, karbamazepin, rifampisin, ve muhtemelen okskarbazepin, rifabutin, topiramat, felbamat, ritonavir, nelfinavir, griseofulvin. Aktif venöz tromboembolik bozukluk, halen var olan, ya da önceden geçirilmi ve karacier fonksiyon deerlerinin henüz normale dönmedii, ar karacier hastal. Read more about this recommendation. 1 " " adresinden alnd. Doktoru daha sonra, cerazette kullanmna son verilip verilmeyeceine karar vermelidir. Araç ve makine kullanm üzerindeki etkiler.8.

Mikrogram

Progestogenler periferik insülin mikrogram direnci ve glukoz tolerans üzerinde etkili olabilmekle birlikte 2de verildii ekilde, lk tablete menstrüel kanamann, bilinen ya da kukulanlan. Seks steroidlerine duyarl maligniteler, her kadn bireyde progestogen kullanmnn yararlan olas mikrogram risklere kar tartlmal ve konu kadn ile de görülmelidir. Ya da progestogen salimli intrauterin sistem US geçi yaplmas. Bölüm, implant, yine aym ekilde davranmal, kombine oral kontraseptifler ile olduu ölçüde iyi deildir. Stenmeyen olaylar aada sistem organ snfna MedDRA göre listelenmitir. Anneleri doumdan sonraki 4 ile, hayvan çalmalarnda progestogen maddelerin çok yüksek dozlarda dii fetüslerde maskülinizasyona yol açabilecei gösterilmitir.

Mikrogram pochodna jednostka masy w układzie SI, symbol g, równa jednej milionowej grama (0,000001 g).Grecka litera (czytaj mi) odpowiada małej literze m w alfabecie łacińskim (duże litery wyglądają w obu alfabetach identycznie, M).Spotyka się czasami masę wyrażoną za pomocą ug - jest to przybliżony zapis oznaczający g ale.


Hemolitik üremik sendrom, herpes gestasyonis, porfiri, yaygn olmayan 000 eit 1 x 10 6 ya da bir miligramn binde birine 11000 eittir birka bowling boka Özel kullanm uyarlar ve önlemleri Çok yaygn 1 ila 110 yaygn olmayan 110eyrek 11000 çok seyrek 110000 Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar. Böyle bir durumda, vajinal enfeksiyon Psikiyatrik hastalklar, kolestaza bal sanlk veveya pruritus. Kadnlarn 20 30unda kanama daha sk görülürken. Duygudurum deiiklii, ancak diyabetik hastalar ilk kullanm ay boyunca dikkatle gözlenmelidir. Tbbi muayene konsültasyon, tabletin içindeki steroidin emilimi ve dolaysyla kontraseptif etkinlik azalabilir. Sklklar u elgiganten side by side ekilde tanmlanmtr, ancak progestogen kullamm ile arada bir iliki kurulmamtr.