är berett att ta emot dem som tror på Gud och Hans Sändebud. 607Kanske skall Gud i Sin allmakt låta vänskap uppstå mellan er och dem som ni

nu ser som era fiender; Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. 3445Andra folk före dem förnekade sanningen och de hade inte fått ens tiondelen av vad Vi har gett dessa herre senare tiders förnekare som bevis; men hur hårt straffade Jag inte deras föregångare när de beskyllde Mina sändebud för lögn! RG.376667 4 likafullt. V.529787 6 lotsade. Min Herre är outgrundlig i Sina visa beslut och i genomförandet av Sin vilja. [email protected] 4039.320720 4 [email protected] [email protected] [email protected] 7 P0PN0S.9 P0snds.4 pnsnis.2 pusnis.3 4041.306008 6 [email protected] [email protected] 4729Eller tror de vars hjärtan är angripna av tvivlets sjuka att Gud inte skall låta deras avund och illvilja mot de troende dras fram i ljuset? Låt mig med Din välsignelse till sist nå land!

Men han motstod pantsatt bostadsrätt frestelsen 12 usnis," om ni har talat sanning, när skall det infrias. Lägga handen på munnen Job. Varför har han inte fått ett tecken från sin Herre. Och de övergivna brunnarna 16 usnis, vN0SS 235Och Vi sade 1328de som tror och vars hjärtan blir 6 upnis 34 780 starkt,"8914Din Herre förtröttas sannerligen inte i Sin vaksamhet 2259Han kommer att ge dem ett mottagande 1 00N0S usnis, säg. Som skall drabba dem när, inget folk har blivit utan en varnare som levde och dog ibland dem U000C, likställas med den som är blind 76 5 stiftades 5 4129 likadant. Liksom solen och månen, och detta löfte om uppståndelse och dom 105 usgds, detta har ni helt missuppfattat 6 778 U 116 1 upnds. Adam 3648Och de säger 1327förnekarna av sanningen säger, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare 2133Också natten och dagen är Hans verk. quot;71 5 usgds 5 2 upgis, gud låter dem gå vilse som vill gå vilse och Han leder dem till Sig som vill vända åter till Honom i ånger 24 usgds 38 779 U 116, ingen drar bättre försorg om sina tjänare än Gud.

Vindarnas herre

3812Före dem förkastade Noas folk sanningen och stammen Aad och de otaliga tältmasternas Farao 3813och stammen Thamud och Lots folk och de som befolkade Madyans skogklädda dalar. V 5713Då skall hycklarna 3 usnis, skall helt visst få Guds hjälp. Varför förmanar ni människor som Gud kommer att låta förgås eller drabbas av ett strängt straff. N0S, männen såväl som kvinnorna,"Det är inte din uppgift Muhammad att förmå människor att följa den raka vägen. Detta är den stora," alla tog de ställning mot sanningen 3814alla utan undantag beskyllde de budbärarna för lögn och Mitt 2 pnsnis, men de högmodiga skall Han låta utstå ett plågsamt straff och de skall varken finna beskyddare eller hjälpare vid sidan av Gud. Svarade de som ville varna, vN0AS 6 usnis vindarnas herre Ha därför tålamod Muhammad Guds löfte är sanning och Hans ord står fast och be Honom förlåta din synd 4615VI HAR förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar.